!به ما مربوط است

اينکه شما در خانه چه برنامه اى ميبينيد به ما مربوط است!
اينکه در خيابان چه ميپوشيد، به ما مربوط است!
آنچه مينوشيد و آنچه ميگوييد به ما مربوط است!
با چه کسى بيرون ميرويد به ما مربوط است!
چه دينى داريد و چگونه آرايش ميکنيد به ما مربوط است…!

اما امنيت،وضع معيشت، قدرت خريد، کيفيت تحصيل، آينده فرزندانتان، تفريح جوانانتان، امنيت راهها،مشکل مسکن،و بقيه موارد به ما مربوط نيست مشکل خودتان است…!!!

روابط عمومى جمهورى اسلامى

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s