!سلطنت طلب یا سانسور طلب. مساله این است

سالهاست که سلطنت طلب‌ها و جان نثاران بی‌ چون و چرایِ شاه و شاه زاده‌ها به سانسور در جامعه می‌پردازند، چه در زمان قدیم که با چوب و چماق و نیرو‌های امنیتی به صورت فیزیکی‌ افراد و عقأید را حذف و سانسور میکردند و چه حالا که سعی‌ در سانسور مطالب انتقادی  دارند، اما این اقلیتِ جامعه ما باید بداند که سانسور عقیده و نظر مخالف کاری عبث و بی‌ فایده است در قرن ۲۱ امّ دیگر خورشید پشت ابر باقی‌ نمی‌ماند حتا رژیم خون خوار حالِ حاضر نیز با آن همه امکانات و سیستم‌های امنیتی و فیلتر کردن اینترنت و ملی‌ کردن رادیو و تلویزیون نتوانست افکار و واقعیت‌ها رو سانسور و انکار کنه چه رسد به عده‌ای قلیلی که با منفی‌‌های گروهی، تهمت زدن ، انتشار اکاذیب و تحریف تاریخ سعی‌ در سانسور و فریبه مردم را دارند. مگر به غیر از این است که سانسور تنها ابزار نظام‌های سلطه می‌باشد، به تاریخ و جهان نگاهی‌ کنیم، ایران قبل از انقلاب زیر خفقان آزادی بیان سیاسی و عقیدتی‌ به جای رسید که انقلاب ۵۷ ثمری این گونه تحت فشار قرار دادن و سانسور شد، حال نیز بعد از انقلاب دچار چنین مشکلی‌ هستیم جالب تر از همه گروهی که ادعایی آزادی باید دارد و خواهان آزادی ایران از دست رژم کنونی‌ هست این سانسور‌های گروهی را رهبری می‌کند و سعی‌ در مقدس سازی شاهزاده دارند، و اجازهٔ  کوچک‌ترین انتقاد از نظام سلطنتی را از دیگران سلب می‌کند این در حالیست که این گروه با هر چه بیشتر سانسور کردن مطالب و لینک‌های انتقادی بیشتر روی واقعی‌ خود را نشان میدهد و روز به روز برای ما بیشتر واضح میشود که این فریاد‌ها ، فریاد‌های آزادی خواهی‌ نیست بلکه این افراد خود با آزادی دشمن بود و فقط دنبال منافع از دست رفته‌ای خود در زمان قبل از انقلاب میباشند و اگر روزی توان و قدرتش را داشته باشند جامعه را در سانسور و خفقان  نگاه خواهند داشت، با امید به حذف کامل سانسور و احترام به عقاید دیگران خارج از توهین و تمسخر عقاید  مختلف بخشی از مطالبی که توسط سلطنت طلب‌ها سانسور و فیلتر شده را پایین مطلب میگذارم

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to !سلطنت طلب یا سانسور طلب. مساله این است

 1. parsi says:

  خاک بر سر تو تودهی – نفتی‌ که هنوز در سنگر ۵۰ – ۴۰ سال پیش درجا میزانی‌ و هنوز نفهمیدهی دنیای اجتماعی و سیاسی چیز. تو خودت هم مزدور این حکومت جهلو جنون و فساد هستی‌ مثل تمام همون مزدورهای انقلابی که پاس از انقلابب دست همین آخوندا یکی‌ پس از دیگری سربه نیست شدند. حالا تو بیا دوباره گیر بعده به شاه و شاهزاده بابا خجالت هم خوب چیزی هست، حالا نه شاهی هست نه شاهزاده که سانسور کنند. نسل جوان امروز ایران از این چیز‌های تکراری گذشته و در آینده آزاد ایران حتّی تو هم میتوانی این سوپ گندیدیت را بپزی و خودت بخوری.

  یزدان نگهدار ایران و ایرانی‌ بعد

 2. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

 3. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

 4. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Aleborzma's Blog

 5. koohestani says:

  قربان آباد
  مدتی این داستان تأخیر شد – مهلتی باید تا ماست شیر شد
  هر که خوانَد این نامه پر سوز را – ببیند شرح حال مردم امروز را
  تواریخ نیز جز وصف کردار نیست ـ در پیامش بُعد جای و حال نیست
  راوی فقط شرح حکایت میکند – مستمع خود درک و قضاوت میکند

  داستان در دهی بود دوردست – مردمش قومی بزرگ بود و تنگدست
  نعیمش مردکی قربان نام بود – مال اندوزی در پی کام بود
  ارث برده ملک و باغ از پدرش – رعیت را نموده بیچاره و در بدرش
  ز دانش و آزادی سخت خائف بود ـ ز خطرش بدکان ریا پُر واقف بود
  چو ز بزرگ و کوچک واهمه داشت ـ ز چوب و تشّر به دلها بیم کاشت
  گر کسی کرد نافرمانی ز امرش – به خشم امد و نهاد در بندش
  گفت نکنید مرا ز کوره بدَر – ورنه میکنم بپا چکمه های پدر
  مستشار گفت با تمسخر و خنده – این فعل و صفت نیست تو را زیبنده
  چو دیدی خشم مردم سر به سر – زود فرار کن به خارج بی درد سر
  پدرت را نام بود قربان قلچماق – خلق لرزان ز ترسش در دشت باغ
  او معیشت میکرد از باج سبیل – ملک میگرفت بضرب چوب و بیل
  چنین، ثروت ودولت بنیاد کرد ـ دلِ آیندگانش زخود شاد کرد
  بهتر که ببری ز یاد قلچماقی را ـ حاجی شده، باز کنی بقّالی را
  چو شوی متدین و ظاهر صلاح – چپاول کنی خلق را بدون سلاح

  حاج قربان شد و دیانت اغاز کرد ـ یک دکّان فروش روغن هم باز کرد
  عکسش داد زینت بشکه ها را – بدلخواه تائين میکرد او بها را
  گر شاکیی بُد زین کسب و حساب -میدادش فحش خارمادر به جواب
  پرسید فحاشیش از بهر چیست – این بی ادبیش را استاد کیست
  گفتند جدّش قربانقلیِ چاروادار بود – بیابانگردی بیسواد و خردار بود
  چوبدستش بود همچون گرز سام – فحشهاش شهره نزد خاص و عام
  این بفکر خویش نه فحاشی کند – راه و رسم نیاکان پاسداری کند

  حاج قربان جیبها پر پول ساخت ـ خلق آزُرد و دلها پر خون ساخت
  پنهان نمود سکه در زیر زمین – تا نیابد کس آگهی در سرزمین
  عاقبت مردم جمله بفریاد امدند – کار رها کرده به میدان امدند
  خروشید شب و روز مردم ده – که قربان برو ، حق ما پسده
  شنید خشم ملت و داستانش را – بترسید و لرزه فتاد دستانش را
  بخواند رائ زنان و مستشاران را – که تدبیری کنند بنجات ایشان را
  گفتند تو اطعام مساکین کن – دل رعيت را خالی از کین کن
  قنبر اشپز را گو تا فسنجان و پلو – حاضر کند برایشان،با کباب و چلو
  گفت اشپز و پخت و پز نمیخواهم ـ باطیارهٔ ز رستوران ماکسیم می ارم
  بخواند رجال و خوانین املاک را – زیاد برد خلق پژمرده در خاک را
  بیاورد رامشگران ز نزدیک و دور – تا نوازند و کنند شادی و سرور
  سیاه بازی وشبیه خوانی بر پا کرد – بابا کرم و رقص عربی هم اجرا کرد
  رجالِ میهمان نوشیدن و بلعیدند – بریش حاج قربان و ملتش خندیدند

  ان جشن و سرور پایان یافت – خشم مردم ده التیام نیافت
  همه فریاد کشان، گره به جبین ـ که قربان بروَد برون ز زمین
  اینبار وزیران و رأی زنان مکارش – نمودند حیله ائی دگر در کارش
  گفتند این ملایِ ده دعا گویِ تست ـ جیره خوار سفره ات بوده دُرُست
  انچه خواهی از دل و جان می کُند – خلق را برایت نرم و آرام می کند
  چو رعیتند خشمگین ، همه – میکنیم عوض چوپان را در رمه
  واعظ است و زبانِ عام میداند – نصیحتشان کرده براه میراند
  بده ملک و رعیت، بدست ملایِ پیر – سال دگر بیا و امانت را پس گیر
  اندیشه مکن ز حاصل و مخارج – عایدیت بیاید بحساب در خارج
  گفت نی ملا نباشد این را لایق – اوست در ده رزل ترین خلایق
  ز بهر پول میچسبد چون سریش – گیوه پاره و شپش دارد بریش
  گدائی کرده راه معاش خویش – هر زنی دیده کرده عیال خویش
  اخر پذیرفت رهنمود رندان را – زناچاری ترک نمود گلستان را
  گریست و با بقچه به طیاره شد ـ ترسید ز مردم وسویِ بیگانه شد

  چو ملا گرفت بدست زمامِ امور ـ ز یاد بُرد عدل و بنا نهاد زور
  او بست ملت را بچوب و فلک ـ مال اندوزی نمود با دوز و کلَک
  چو ز علم ودانش واهمه داشت ـ برواج جهل وخرافه همّت گماشت
  کهنه ریخت و شد شیکِ نو نوار – خر فروخت و شد مرسدس سوار
  خلق را هنوز نانِ خوردن نبود ـ ز ترسِ چوب و فلک نایِ گفتن نبود
  حاج قربان پیغام داد ملا را ـ چه کردی سهم و عایدیِ ما را
  بجایِ پول او را یک بیلاخ داد ـ امانت را حواله بر سر شاخ داد
  از ان بیلاخ حاج قربان بمرد ـ دق کرده در غربت جان سپرد

  از او ماند وارث بدنیا یکنفر ـ مردکی تنبل ، بی‌ عقل‌ و هنر
  نبُدش بجز عیش فکر دگر ـ از ان پدر بشاید چنین پسر
  این زمان رندان بفکر افتادند ـ تا حاج زاده را سر کار بگذارند
  تا عهد قدیم استوار نمایند ـ بزر و سیم،خود رستگار نمایند
  ساده لوح و طماعش یافتند ـ بهر بکار گیریش زود بشتافتند
  متملق وچاپلوس رفتند بدرش ـ چنان که مرسوم بود زمان پدرش
  الحق که پسر حاجی توئی ـ چاق و چله بهتر از باجی توئی
  در عالم برتر از فکر تو نیست ـ بگو که همطرا زِ تو کیست
  در اختر تست سالاری و مهی ـ در گوهرت پیدا خوبی و فربهی
  این ده ،ملکِ سزاوارِ تست ـ یادگارِ ان جدّ بزرگوار تست
  خلق نخواهد دگر ملا را ـ بجای پدر ، میطلبد شما را
  بشو رعیت را تو شبان و ولی ـ میکند شکر به کفن دزد اولی
  چون پدر اطعام مساکین کن ـ خلق را ز خویش بی کین کن
  بده ابگوشت ودوغ و بستنی ـ خوابشان کن با دروغ و گفتنی
  تسبیح بدست و عابد نما شو ـ مردم بفریب و فرمانروا شو
  حاج زاده خشنود ز ان سخن ـ کرد هوس میوه و باغات وطن
  ـ ادامه داردـ
  کوهستانی- Face book

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s