پهلوی طلبان سانسور و فیلتر شما بر ما کارگر نیست

قبل از فیلتر جمهوری اسلامی در فضای مجازی بودیم و با فیلتر جمهوری اسلامی از این فضا نرفتیم، فیلتر و سانسور شما که عددی نیست! بسیاری از انتقادات به رضا پهلوی را در فضای مجازی سانسور کردید اگر جمهوری اسلامی و محمدرضا شاه به نتیجه میرسیدند، شما نیز با این شیوه به نتیجه خواهید رسید

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to پهلوی طلبان سانسور و فیلتر شما بر ما کارگر نیست

  1. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

  2. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

  3. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Aleborzma's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s