!حلا‌ل و حرام از دیدگاه اسلامی

حلا‌ل و حرام از دیدگاه اسلامی

Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to !حلا‌ل و حرام از دیدگاه اسلامی

  1. nima says:

    قابل توجه عمه ها وخاله ها که تا چند وقت دیگر ازدواج با آنها در مجلس شورای اسلامی که هیچ کاری جز رسیدگی به عیش ازدواج مردان نداردبتصویب خواهد رسید . نمیدانم خودشان میگویند فرزند خوانده یکباره بگویند فاحشه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s